Vragenlijst

Deze vragenlijst is gemaakt omdat u als verkoper verplicht bent om uitvoerig informatie te verstrekken over uw woning, ook als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop. Als gebreken e.d. tijdig gemeld worden, kunnen wij als uw NVM-makelaar ervoor zorgen dat daarover goede afspraken met de koper gemaakt worden. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde gebreken geheel voor rekening en risico van koper komen. Als het gebrek niet ter sprake komt loopt u het risico dat de koper u daar achteraf alsnog aansprakelijk voor stelt.

De lijst is bedoeld om u te helpen bij het verzamelen van informatie over de woning. Vul de lijst daarom volledig en naar waarheid in.

Indien u een nadere toelichting wilt geven, dan kunt u dat doen aan het einde van deze vragenlijst.


Vragenlijst

Uw gegevens

Gegevens te verkopen perceel

1. Andere overeenkomsten

Zijn er nadat u het pand in eigendom heeft gekregen nog andere, evt. aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld van het pand?
Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen?
(denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen, etc.)

2. Kadastrale grenzen

Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale eigendomsgrenzen?
(denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren)
Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren, of andersom?

3 Eigen grond of Erfpacht

4. Publiekrechtelijke beperkingen

Is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing?
Is er sprake van ruilverkaveling?
Is er sprake van onteigening?
Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op uw woning?

5. Procedures

Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie of een andere instantie (bijv. onteigening)?

6. Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht

Weet u of er een aanvraag loopt voor of dat er een besluit is genomen tot een aanwijzing van uw pand?

7, Onderhoudscontracten, garanties

Zijn u onderhoudscontracten en/of garantieregelingen bekend van goederen die mee verkocht worden?
Zijn daarvan contracten of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper?
(voorbeelden: G.I.W.-garantie, c.v.-ketelonderhoudsabonnement, garantie over keuken-apparatuur, boiler)

8. Aanschrijvingen

Zijn u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd?

9. Verbouwingen

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning?
Zijn er voor deze werkzaamheden vergunningen afgegeven?

10. Installaties

Is er een c.v.-installatie aanwezig?
Is er meer dan 1 keer per jaar bijvullen van de c.v.-installatie noodzakelijk?
Zijn er radiatoren die niet warm worden?
Zijn er radiatoren of leidingen die lekken?
Zijn er vertrekken die niet goed warm worden?
Zijn er gaskachels in het pand aanwezig?
Is de gasleiding kort geleden nog gecontroleerd?
Hoe wordt het water verwarmd?
Is dit eigendom of wordt dit gehuurd?
Is de elektrische installatie vernieuwd?
Is er sprake van canvasbedrading?
Zijn u gebreken bekend?
(denk hierbij aan leidingen voor gas, water en elektriciteit, geiser, c.v., mechanische ventilatie, niet goed werkende apparatuur (bijv. keukenapparatuur), deurbel, intercom, ventilator, zonneschermen, thermostaat, kachels)
Is de trek van de aanwezige schoorsteenkanalen goed?

11. Kozijnen, ramen en deuren

Wanneer zijn de kozijnen voor het laatst geschilderd?
Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?
Functioneren alle scharnieren en sloten?
Zijn alle sleutels aanwezig?
Is er overal sprake van dubbel glas?
Is er bij de dubbele beglazing sprake van lekke ruiten?

12. Voeren, plafonds en wanden

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op de vloeren, plafonds en/of wanden?
Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden?
Zijn er (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan de vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig (geweest)?
Zijn er problemen (geweest) met de afwerkingen (bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszitten stucwerk)?
Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?
Is er sprake van vloerisolatie?
Beschrijf hieronder de kwaliteit van de vloer op de begane grond:
Zo ja, waar en welk isolatiemateriaal is gebruikt?
Is de kruipruimte toegankelijk?
Is de kruipruimte droog?
Indien er een kelder aanwezig is: is de kelder vochtig, of is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?

13. Gevels

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels?
Is er sprake (geweest) van scheuren, beschadigingen in/aan de gevels?
Is er sprake van gevelisolatie?
Zo ja, waar en welk isolatiemateriaal is gebruikt?
Is de gevel ooit gereinigd?
Zo ja, welke methode is er gebruikt?

14. Daken

Plat dak (denk ook aan uitbouwen, garages, bergingen etc.): hoe oud is de dakbedekking?
Heeft u last van lekkages aan de daken (gehad)?
Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen?
Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen en/of laten repareren?
Is er sprake van dakisolatie?
Heeft u het dak laten na-isoleren?
Is de afvoer van regenwater goed?
Is de kwaliteit van de dakgoten goed? (bijv. lekkages)

15. Gebruik

Hoe gebruikt u het pand nu?
(bijv. woning, praktijk, winkel, opslag)
Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan?

16. Gebreken/bezwaren

Is er voorzover u bekend sprake van chlorideschade (betonrot)?
(betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen bijv. balkons kunnen aangetast zijn)
Is het pand aangetast door een van de volgende houtvernielers; houtworm, boktor of ander ongedierte, zwammen of schimmels?
Is deze aantasting al behandeld?
Is er sprake van ongedierte in en om de woning (muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)?
Als een meubelstuk jarenlang tegen een muur heeft gestaan, komen er soms vlekken op de muur (door te weinig ventilatie). Of er zitten lelijke vlekken in de houten vloer, onder een bloempot of onder een vloerkleed.
Het is vervelend wanneer dit vlak voor een overdracht wordt geconstateerd. Is er u daarom iets bekend in uw huis?
Als in het verleden maatregelen zijn genomen tegen een of meer in deze vraag genoemde gebreken s.v.p. aangeven welke maatregelen waartegen zijn genomen.
(evt. garantiebewijzen e.d. graag bijvoegen)

17. Sanitair/Riolering

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen?
Lopen de afvoeren goed door van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen?
Zijn er gebreken aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages etc.?
Zijn er gebreken geweest aan de riolering?
Zijn alle afvoeren op het hoofdriool aangesloten?
Is er een septictank of beerput aanwezig?
Is het perceel gedraineerd?
Zo ja, is er regelmatig onderhoud gepleegd?
Wanneer is de drainage voor het laatst onderhouden?

18. Woonomgeving

Zijn er bijzonderheden te vermelden over uw woonomgeving?
(bijv. burenoverlast, geluidsoverlast, wijziging bestemmingsplan, verandering van wegen)
Zijn er nog andere gebreken of bezwaren bekend die voor een koper van belang kunnen zijn bij het nemen van een koopbeslissing?

19. Verontreinigingen

Is voor zover u bekend, de bodem verontreinigd of is er reden om te vermoeden dat de bodem verontreinigd is?
Heeft de gemeente of provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?
Is er voor zover u bekend een olietank in de grond aanwezig?
Zo ja, is deze geleegd of geschoond?
Is hiervan een saneringscertificaat aanwezig?
Heeft er zover u bekend ooit een olietank in de grond gezeten?
Zo ja, is er een verwijderingsbewijs?
Zijn er voor zover u bekend ooit proefmonsters van de grond genomen in de nabijheid van de olietank?
Zijn er voor zover u bekend in het pand en/of in een bijgebouw (berging, garage, etc) eternietplaten, asbestcementplaten of ander asbesthoudend materiaal aangebracht?
(eternietplaten zijn harde platen, ca. een halve centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn)
Blijft er in het pand “zeil” achter, al dan niet vastgelijmd, dat aangeschaft is tussen 1960 en 1982?
Is er sprake van loden (water)leidingen in uw woning?

20. Huur, lease

Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleast (bijv. de c.v.-ketel)?

21. Omzetbelasting

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?
(bijv. omdat het een voormalig bedrijfs-onroerendgoed is, of een woonhuis met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd heeft)

22. Gemeente- en waterschapsbelastingen

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslagen:

23. Energienota

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven en wie is de leverancier?

24. Achterstallige betalingen

Hebt u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent, al betaald?

Nadere informatie (bijv. overige zaken die de koper naar uw mening moet weten)

Ondertekening

Einde. Klik op 'Verstuur' als u alle velden juist heeft ingevuld.
Funda
Verkoop 9,1
Aankoop 9,5
Beoordelingen bekijken
87 Google-reviews: 4,6/5
  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Duidelijke afspraken
  • Persoonlijk betrokken
  • Compleet ontzorgd
  • In heldere taal