Uitsluiting aansprakelijkheid curator

Lid 1

In verband met de verkoop uit een faillissement worden door de curator alle risico’s ter zake van voormeld registergoed uitgesloten. Hij geeft geen enkele vrijwaring, garantie of toezegging met betrekking tot de aanwezigheid, de hoedanigheid of de kwaliteit van het verkochte, hoegenaamd ook. De curator staat er niet voor in dat op het registergoed geen zakelijke lasten drukken welke niet in de koopovereenkomst zijn genoemd, noch dat het verkochte al dan niet is verhuurd. De curator heeft in het specifiek geen garanties gegeven waarvoor gebruikelijk garantie wordt verleend, zoals
- of het verkochte betrokken is geweest in een ruilverkavelings- casu quo herinrichtingsplan of ter onteigening is aangewezen;
- of er sprake is van leegstand in de zin van de Huisvestingswet;
- of er een aanschrijving van overheidswege of van nutsbedrijven zijn die nog niet zijn uitgevoerd;
- of zij was opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 dan wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 van de Wet Voorkeursrecht gemeenten;
- of er in het verkochte asbest is verwerkt;
- of er een ondergrondse tank aanwezig is;
- of de ondergrond is vervuild.

Lid 2
Kopers verklaren de uitsluiting van alle risico’s en het niet afgeven van voormelde garanties te aanvaarden.

Lid 3
Met betrekking tot het verkochte doen de kopers hierbij uitdrukkelijk afstand van iedere actie jegens de curator ter zake van eventuele bodemverontreiniging, daaronder begrepen een actie ter vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook, die kopers mochten lijden ten gevolge van saneringsmaatregelen van overheidswege.

Lid 4
Kopers zien af van elk recht om nu of later van de curator een schadevergoeding te vorderen voor enige schade van welke aard dan ook die kopers mochten lijden.

Lid 5
Kopers vrijwaren de curator uitdrukkelijk ter zake van hetgeen hiervoor onder 1,2,3 en/of 4 gestelde.

 

Funda
Verkoop 9,0
Aankoop 9,5
Beoordelingen bekijken
71 Google-reviews: 4,7/5
  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Duidelijke afspraken
  • Persoonlijk betrokken
  • Compleet ontzorgd
  • In heldere taal